Privacyverklaring Sollicitanten ABC E BUSINESS B.V.
Opgesteld op: 25 mei 2018


Privacyverklaring

ABC E BUSINESS verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor de organisatie. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop
ABC E BUSINESS de persoonsgegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectieprocedures bij ABC E BUSINESS.

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten volgt ABC E BUSINESS de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018. De verklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderende wetgeving te blijven voldoen. Daarom wordt aangeraden de verklaring regelmatig te raadplegen.


Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring ziet toe op verwerkingen die worden verricht door ABC E BUSINESS. B.V.

Contactgegevens:
ABC E BUSINESS B.V.
Bezoek- en postadres: Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven
Kvk-nummer: 18066551
Telefoonnummer: +31(0)40 303 23 20
E-mailadres: gdpr@abcebusiness.nl
Website: www.abcebusiness.nl


Doeleinden

De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld via een email, worden door ABC E BUSINESS onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen de organisatie.
Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij ABC E BUSINESS bestaan uit: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten (met toestemming van de sollicitant).

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen ABC E BUSINESS worden doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te versturen aan de sollicitant, bijvoorbeeld over de organisatie indien afgesproken.

Als een sollicitant wordt aangenomen, is het noodzakelijk dat de verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst en voor administratieve doeleinden.


Gegevens van sollicitanten

ABC E BUSINESS verzamelt de persoonsgegevens van sollicitanten (rechtstreeks ontvangen van de sollicitant via email) door middel van aangehechte cv’s en motivatiebrieven. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen ABC E BUSINESS beschikbare persoonsgegevens.

ABC E BUSINESS verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder: NAW-gegevens, andere contactgegevens en de taal van de sollicitant. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, opleidingsniveau, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, enkel persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment. Dit gebeurt te allen tijde met toestemming van de sollicitant.

Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk als er bij ABC E BUSINESS wordt gesolliciteerd. Zonder deze gegevens kan ABC E BUSINESS de sollicitatie niet in behandeling nemen.


Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn:

Toestemming
De door de sollicitant verleende vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming om te mogen verwerken (bijvoorbeeld om de persoonsgegevens te mogen opslaan in het kader van de sollicitatieprocedure of in de portefeuille te mogen houden voor mogelijke vacatures in de toekomst). Als ABC E BUSINESS persoonsgegevens verwerkt op basis van de door de sollicitant verleende toestemming, heeft de sollicitant te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door de sollicitant verleende toestemming, dan mag er, nadat de sollicitant zijn/haar toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Belangenafweging
Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ABC E BUSINESS of van een derde (bijvoorbeeld om aan te kunnen tonen dat ABC E BUSINESS de sollicitatieprocedure op een eerlijke en oprechte manier, zonder discriminatie, heeft vormgegeven). Als ABC E BUSINESS persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal ABC E BUSINESS de gerechtvaardigde belangen vermelden en de sollicitant hierover informeren.


Toegang tot de persoonsgegevens van sollicitanten

ABC E BUSINESS hecht grote waarde aan de privacy van haar sollicitanten. Daarom hebben alleen de medewerkers die de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden, rechtstreeks toegang tot de gegevens van de sollicitanten. ABC E BUSINESS zal geen persoonlijke gegevens van sollicitanten verstrekken aan derde partijen.


Bewaartermijn

ABC E BUSINESS bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure, tenzij de sollicitant expliciet toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren. In geval van toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens volledig uit het systeem verwijderd. Indien de sollicitant de gegevens eerder dan de hiervoor genoemde bewaartermijn wenst te verwijderen, kan hiervoor een verzoek worden ingediend via gdpr@abcebusiness.nl.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

ABC E BUSINESS maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Er zijn beveiligingstechnologiën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De organisatie voldoet aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als, ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor de privacy van de sollicitanten, zal ABC E BUSINESS de sollicitanten zo snel mogelijk informeren over het incident. Tevens worden de sollicitanten geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

De rechten van de sollicitant

Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeld feitelijk onjuist zijn. Verzoeken, vragen of klachten dient de sollicitant schriftelijk per e-mail in te dienen via gdpr@abcebusiness.nl. Binnen een maand zal er op het verzoek van de sollicitant worden gereageerd.

Als de sollicitant van meninng is dat de gegevensverwerking in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

 

Contact en vragen

Voor vragen over deze privacy verklaring, de verwerking van persoonsgegevens of het indienen van een verzoek op grond van de AVG, kan contact worden opgenomen via gdpr@abcebusiness.nl.