Nieuws & Blog

5 trends voor duurzaamheid in 2024.

5 trends voor het MKB voor verduurzaming in 2024 | ABC E BUSINESS
13:28

Blog - bouwstenen

'In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger is dan wat er vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dus nul.' - Bron: Rijksoverheid

De noodzaak om klimaatverandering aan te pakken en duurzaamheid na te streven is meer dan ooit voelbaar, zowel voor consumenten als voor organisaties. Consumenten laten zien dat duurzaamheid voor hen belangrijk is; ze kiezen steeds vaker voor producten en diensten die niet alleen goed zijn voor hen, maar ook voor de planeet. Deze verschuiving in consumentengedrag is een duidelijk signaal aan bedrijven dat de tijd van praten voorbij is en dat actie vereist is.

De uitdaging in de strijd tegen klimaatverandering.

Bedrijven staan dus voor de uitdaging om niet alleen hun bedrijfsmodellen aan te passen aan deze nieuwe realiteit, maar ook om een voortrekkersrol te nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Dit houdt in dat ze hun operaties moeten verduurzamen, van het verminderen van de uitstoot tot het implementeren van circulaire economie principes waar mogelijk. Het gaat ook om het aanmoedigen van innovatie binnen de sector en het samenwerken met overheden, onderwijsinstellingen en de maatschappij om duurzame oplossingen te vinden en te implementeren.

Daarbij is transparantie essentieel. Bedrijven worden steeds meer aangespoord om open te zijn over hun impact op het milieu en over de stappen die ze zetten om deze impact te verminderen. Dit niet alleen om aan regelgeving te voldoen, maar ook om vertrouwen op te bouwen bij consumenten, investeerders en andere stakeholders.

In deze blog nemen we je mee in 5 trends die helpen bij het zetten van de volgende duurzame stap voor jouw onderneming.

1. Het bereiken van netto nul-uitstoot
2. ESG-wetgeving en duurzame verslaggeving
3. De weg naar een circulaire economie
4. Biodiversiteit tegengaan
5. Duurzame technologieën

Trend 1. Het bereiken van netto nul-uitstoot.

In de strijd tegen klimaatverandering is het bereiken van netto nul-uitstoot het ultieme doel voor veel bedrijven en overheden wereldwijd. Dit betekent dat de hoeveelheid broeikasgassen die uitgestoten wordt, wordt gecompenseerd door ze elders uit de atmosfeer te verwijderen. Bedrijven zetten grote stappen door te investeren in hernieuwbare energie, de efficiëntie van processen te verbeteren (duurzame toeleveringsketens) en innovatieve technologieën zoals koolstofafvang en -opslag te implementeren. Het pad naar netto nul is niet alleen een milieu-imperatief maar biedt ook economische kansen en stimuleert innovatie.

Onderzoek toont aan dat de markten voor koolstof neutrale goederen en diensten tegen 2050 een waarde van ca. € 10 biljoen kunnen bereiken binnen de gehele wereldeconomie.

Het bereiken van de netto nul-uitstoot, hoe doen bedrijven dat? 

Organisaties zullen hun inspanningen ten behoeve van de verduurzaming in 2024 gaan richten op twee gebieden:

Schone energie:

De transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen staat centraal in duurzaamheidsstrategieën en initiatieven om netto nul te bereiken. Vorig jaar was dit onderwerp een belangrijk onderwerp van discussie tijdens de COP28-klimaattop van de Verenigde Naties.

  • Steeds meer landen en bedrijven zetten in op het gebruik van schone energie, gewonnen uit hernieuwbare en regeneratieve bronnen zoals zon, wind, geothermische energie en andere, om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen.
  • Bedrijven investeren in projecten voor duurzame energie en passen energiezuinige technologieën en praktijken toe. Deze inspanningen maken vaak deel uit van een omvangrijke duurzaamheidsstrategie en kunnen niet alleen aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, maar ook de milieuprestaties verbeteren.

Duurzame toeleveringsketens:

Met een toenemende vraag van consumenten naar duurzame producten en een groeiend besef bij bedrijven van de impact van productie en verzending op het milieu, is er een duidelijke trend richting het verduurzamen van toeleveringsketens.

Dit houdt onder andere in dat bedrijven zich steeds meer richten op het gebruik van duurzame verpakkingen en materialen, het minimaliseren van afval en het waarborgen van eerlijke arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving, met oog voor mens en milieu.

Deze ontwikkelingen vragen vaak om een heroverweging van bedrijfsprocessen en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat hun impact zich uitstrekt tot ver buiten hun eigen directe activiteiten; hierdoor nemen ze maatregelen om hun Scope 3-koolstofemissies aan te pakken, oftewel de uitstoot afkomstig van andere partijen in hun waardeketen, zoals de uitstoot van toeleveranciers.

Trend 2: ESG-wetgeving en duurzame verslaggeving.

ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven, mede door de introductie van strengere wetgeving op het gebied van duurzame verslaggeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze regelgeving vereist dat bedrijven transparant zijn over hun impact op het milieu, hun sociale bijdragen en de kwaliteit van hun bestuurspraktijken. Het motiveert bedrijven om verantwoordelijk te opereren en zorgt voor een meer geïnformeerde besluitvorming bij investeerders, waardoor duurzaamheid centraal komt te staan in het bedrijfsbeleid.

Deze ontwikkeling biedt zowel kansen als uitdagingen:

  • Verplichte rapportage en transparantie bieden bedrijven de mogelijkheid om klimaatgerelateerde risico's in hun bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering te identificeren en effectief aan te pakken. Tegelijkertijd delen ze zo waardevolle informatie met investeerders en andere belanghebbenden om de transparantie te vergroten.
  • Betrouwbare en uitgebreide rapportage helpt bedrijven om oprecht duurzaam te zijn, waardoor consumenten, overheden en andere belanghebbenden weloverwogen keuzes kunnen maken op basis van betrouwbare informatie.

Echter, het voldoen aan een breed scala van verplichte rapportagevereisten op wereldwijde schaal kan uitdagend zijn. Bedrijven kunnen het moeilijk vinden om door de complexiteit en diversiteit van regelgevingen te navigeren. Dit vereist een zorgvuldige planning, kennis van zaken en soms aanzienlijke investeringen in systemen en processen om aan de rapportageverplichtingen te voldoen en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf te bevorderen.

Trend 3: De weg naar een circulaire economie.

In een circulaire economie is afval niet langer afval, maar een hulpbron. In plaats van dingen als wegwerpartikelen te zien, moedigt het hergebruik en recycling van producten aan. Onderzoek verwacht dat de overgang naar een circulaire economie tegen 2030 ca. € 4,1 biljoen aan economische voordelen kan opleveren.

Het concept gaat verder dan recycling; het heroverweegt hoe goederen worden ontworpen, gebruikt en hergebruikt. Bedrijven die deze aanpak omarmen, verminderen niet alleen hun milieu-impact maar ontdekken ook nieuwe zakelijke kansen en verbeteren hun efficiëntie. Detailhandelaren, met name in de mode-industrie, passen steeds vaker circulaire bedrijfsmodellen toe: verhuur- en herverkoopprogramma's bieden mogelijkheden voor groei, terwijl reparatiediensten een duurzaam alternatief bieden voor het vernietigen van producten.

Door zich te richten op duurzaamheid en het behoud van hulpbronnen, dragen bedrijven bij aan een economie waarin producten en materialen hun waarde behouden.

Trend 4: Biodiversiteitsverlies tegengaan.

Het verlies van biodiversiteit is een van de meest urgente milieuproblemen van onze tijd, met grote effecten op de natuur en de mens. Bedrijven erkennen hun rol in het beschermen en herstellen van natuurlijke leefomgevingen en ecosystemen. Door te investeren in groene infrastructuur, duurzame landbouwmethoden en projecten voor het herstel van de natuur, dragen zij bij aan het behoud van biodiversiteit. Het positief omarmen van de natuur is niet alleen goed voor de planeet, maar bouwt ook bruggen naar milieubewuste consumenten.

Steeds meer bedrijven kiezen ook voor een nieuw perspectief: 'natuur-positief'. Vergelijkbaar met 'koolstofneutraal' in de context van uitstoot, verwijst natuur-positief naar het stoppen, vermijden en terugdraaien van milieuvernietiging. Dit kan worden gekwantificeerd door metingen zoals de bedekking van bomen en het aantal soorten dat in een bepaald gebied woont. Het doel is om in 2030 een rijkere natuur te hebben dan vandaag, wat betekent dat er in 2024 actie moet worden ondernomen.

Trend 5: Duurzame technologieën.

De toekomst ligt in duurzame technologieën en innovaties. Van elektrische voertuigen en duurzame energieopslag tot slimme steden en kunstmatige intelligentie voor milieubeheer, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Met de voortdurende  vooruitgang in technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en een groot aantal andere geavanceerde technologieën, is 2024 het jaar voor technologiegedreven duurzaamheid. Als bedrijven het komende jaar nadenken over hun impact op het klimaat, kunnen verschillende innovatieve tools en mogelijkheden helpen om de belangrijkste duurzaamheidsdoelen te behalen. Ze bieden MKB-bedrijven de mogelijkheid om efficiënter en effectiever te opereren met een lagere milieu-impact.

Bovendien levert het gebruik van cloud computing, big data-analyse, en IoT (Internet of Things) een belangrijke bijdrage aan een slimmere en groenere bedrijfsvoering, waardoor organisaties hun middelen optimaler kunnen inzetten en afval kunnen minimaliseren.

Hoe ERP-software kan bijdragen aan je duurzaamheidsdoelstellingen.

ERP-systemen staan centraal in de digitale transformatie van bedrijven, waarbij ze een compleet overzicht bieden van alle bedrijfsprocessen en -middelen. Deze systemen faciliteren de naadloze integratie van verschillende bedrijfsfuncties - van voorraadbeheer en productie tot financiën en klantrelatiebeheer - en verhogen zo aanzienlijk de efficiëntie en transparantie.

Voor bedrijven die streven naar duurzaamheid, bieden ERP-systemen de mogelijkheid om duurzaamheidsdoelstellingen te integreren en te monitoren binnen alle aspecten van de organisatie. Ze verschaffen waardevolle data over productieprocessen, energieverbruik en logistiek, en ondersteunen bedrijven bij het maken van weloverwogen beslissingen die zowel de bedrijfsvoering als het milieu ten goede komen. Daarnaast faciliteren ze de rapportage over duurzaamheidsprestaties, wat essentieel is voor het voldoen aan regelgeving en het bouwen van een duurzaam merkimago.

Wat doet Microsoft ten behoeve van verduurzaming?

Microsoft is zeer ambitieus op het gebied van duurzaamheid en heeft doelstellingen gesteld om tegen 2030 koolstofnegatief, waterpositief en afvalvrij te zijn, en meer land te beschermen dan het gebruikt.

Lees meer in de volledige blog > Wat doet Microsoft in de strijd tegen de klimaatcrisis?

Microsoft zet zich in voor ambitieuze duurzaamheidsdoelen en ondersteunt het MKB bij hun groene transitie. Door te investeren in duurzame energie, afvalbeheer en het behoud van ecosystemen, toont Microsoft hoe technologie kan bijdragen aan een duurzamere toekomst. Bovendien biedt Microsoft, met tools zoals Dynamics 365 Business Central, krachtige middelen om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Ook interessant > Sneller CO2-neutraal met Microsoft Cloud for Sustainability: ja of nee? 

Conclusie en actiepunten.

  • Streef naar netto-nuluitstoot: Investeer in hernieuwbare energie en duurzame praktijken.
  • Transparantere rapportagewetten: Implementeer ESG-rapportage om aan de wet en de verwachtingen van stakeholders te voldoen.
  • Omarm de circulaire economie: Herontwerp producten en processen om afval te verminderen en hulpbronnen te optimaliseren.
  • Benut duurzame technologieën: Het implementeren van de genoemde actiepunten gaat sneller en gemakkelijker met de software van Microsoft, met name dankzij Dynamics 365 Business Central. Dit krachtige platform biedt niet alleen de tools en inzichten die nodig zijn om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, maar faciliteert ook een naadloze integratie van duurzaamheidspraktijken in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Aan de slag met duurzaamheid.

Door je verder te verdiepen in bovenstaande duurzaamheidstrends en te begrijpen hoe Business Central kan bijdragen aan je verduurzamingsinspanningen, blijf je je concurrenten een stap voor. Ons team staat klaar om met je te sparren over de mogelijkheden en om je te begeleiden bij het kiezen van de juiste oplossing voor jouw bedrijf. Meer weten? Neem contact op! 

Neem contact op

Abonneer en mis niks